Jaké musím pro vyhotovení dokumentů předložit informace a doklady?

Pro vyhotovení dokumentů pro převod nemovitosti je třeba zaslat informace o nemovitosti, stranách smlouvy, uvést kupní cenu a podmínky její úhrady, doložit v pdf kopie dokumentů vztahujících se k nemovitosti, tj. nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva apod.), aktuální výpis z katastru nemovitostí. V případě nutnosti dalších podkladů nebo doplňujících informací bude klient vyzván k jejich doplnění.

V jaké lhůtě dokumenty připravíte?

Dokumenty jsou vyhotoveny do 3 pracovncíh dnů od obdržení všech požadovaných informací a podkladů a úhrady ceny. V případě nestandardního případu nebo individuálních požadavků se může dodací lhůta lišit, o čemž bude klient neprodleně informován.

Ověřujete podpisy?

Dle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii je advokát oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala. Vaše podpisy při uzavírání smluv ověřím.

Jaká je lhůta pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí?

O vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou, informuje katastrální úřad osoby, jejichž práva zapsaná v katastru se podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo zaniknout, a to buď do datové schránky nebo doporučeným dopisem fyzickým osobám s trvalým pobytem v ČR na adresu trvalého pobytu, fyzickým osobám nemajícím trvalý pobyt v ČR na adresu bydliště, právnickým osobám na adresu sídla. Katastrální úřad po uplynutí lhůty 20 dnů po odeslání informace osobám, jejichž práva zapsaná v katastru se podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo zaniknout rozhodne, že se vklad povoluje, jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny; v opačném případě návrh zamítne. O povolení vkladu musí katastrální pracoviště podle správního řádu rozhodnout do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se vybírá správní poplatek ve výši 2000,- Kč.